جزئیات LECRAI شرح داده شده اصلی نیست، اما کاملا قابل تعویض است. مراجع اصلی و جایگزین فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه می شود.